Regulamin

Regulamin Serwisu iDolina.pl z dnia 1 września 2011 roku

 

Art. 1 – Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z internetowego Serwisu iDolina.pl, usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 3. Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Podmiotu prowadzącego Serwis.

 4. Podmiotem prowadzącym Serwis jest iDolina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345588, NIP: 9512131827, REGON: 142169281, z siedzibą w Warszawie przy ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 2c/83.

 5. Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, którego dotyczy niniejszy Regulamin, polegające na udostępnieniu Użytkownikom zasobów wirtualnego świata 3D, umożliwiającego komunikację i wchodzenie w interakcję przez Użytkowników Serwisu, jak również polegające na udostępnieniu dodatkowych funkcjonalności Serwisu znajdujących się w jego zasobach.

 6. Użytkownik może skontaktować się z Podmiotem prowadzącym Serwis, wysyłając wiadomość na adres elektroniczny: pomoc@idolina.pl.

 7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas korzystania z Serwisu.

 

Art. 2 - Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresami elektronicznymi: http://www.idolina.pl oraz http://www.idolina.com, wraz ze wszystkimi jego podstronami i funkcjonalnościami, prowadzony przez Podmiot prowadzący Serwis.

 2. Podmiot prowadzący Serwis / Usługodawca - iDolina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345588, NIP: 9512131827, REGON: 142169281, z siedzibą w Warszawie przy ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 2c/83.

 3. Użytkownik / Usługobiorca - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez rejestrację w Serwisie zaakceptowała niniejszy Regulamin i uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;

 4. Konto – miejsce w Serwisie, dostępne po zarejestrowaniu oraz po zalogowaniu, w którym Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane, opisy, zdjęcia i inne treści związane z użytkowaniem Serwisu.

 5. Profil - miejsce w Serwisie, gdzie publikowane są dane wprowadzone przez Użytkownika.

 6. Nazwa Profilu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa (login) wybrana przez Użytkownika.

 7. Prywatna wiadomość - wiadomość wysyłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika lub Podmiot prowadzący Serwis za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu.

 8. Administrator - osoby wskazane przez Podmiot prowadzący Serwis, reprezentujące Serwis i odpowiedzialne za jego nadzór.

 9. Usługi – usługi, funkcjonalności i zasoby Serwisu, udostępnione do korzystania Użytkownikom, stanowiące integralną część Serwisu.

 10. Usługi Płatne – Usługi, za które Podmiot prowadzący Serwis pobiera dodatkową opłatę.

 11. Kredyty – specjalne punkty w Serwisie, przyznawane przez Serwis odpłatnie. Punkty te Użytkownicy mogą wymieniać w Serwisie na Usługi Płatne.

 12. Regulamin - niniejszy Regulamin.

 13. Materiały - zdjęcia, teksty i inne treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników.


Art. 3 - Techniczne uwarunkowania Serwisu


 1. W ramach swoich możliwości technicznych i operacyjnych, Podmiot prowadzący Serwis oddaje do dyspozycji Użytkowników Serwis oraz wszelkie Usługi i funkcjonalności zawarte w Serwisie, starając się zapewnić możliwie ciągły i bezproblemowy do nich dostęp.

 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest z komputera osobistego połączonego z internetem poprzez modem telefoniczny, modem ISDN, modem DSL lub inne równoważne połączenie. Ponadto korzystanie możliwe jest przy pomocy różnych innych urządzeń końcowych, zdolnych do pracy w internecie, przy czym zakres funkcjonalności i/lub wizualizacja mogą być w tym przypadku ograniczone.

 3. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika stosownego oprogramowania, włącznie z programem służącym do przeglądania zasobów Serwisu, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty elektronicznej (e-mail).

 4. Korzystanie z Usług i pełnej funkcjonalności Serwisu wymaga instalacji zewnętrznego oprogramowania Unity Web Player.

 5. Użytkownik sam odpowiada za aktualność i przydatność stosowanego przez siebie sprzętu i oprogramowania.

 6. Serwis zastrzega sobie prawo do umieszczania na komputerach Użytkowników plików cookies oraz innych plików, które będą automatycznie zapisywane na dysku twardym komputera Użytkownika w celu poprawnego działania Serwisu

 7. Podmiot prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Usług, zmiany, usuwania, czasowego wyłączenia lub ograniczenia funkcjonalności Usług (np. wyłączenia dostępu do Serwisu, wyłączenia, zmiany lub ograniczenia funkcjonalności poszczególnych Usług), bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników.

 8. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania blokującego reklamy może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

 9. Żaden Użytkownik nie ma prawa do używania jakichkolwiek środków, mechanizmów, czy programów, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu. Użytkownicy nie są uprawnieni do podejmowania jakichkolwiek działań mogących spowodować nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwerów Serwisu.

 10. Zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

 

Art. 4 - Rejestracja i zasady korzystania z Serwisu

 

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

 2. Rejestracja powoduje stworzenie Konta na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie i oznacza, że Użytkownik zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował go w całości.

 3. Rejestracja w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym: http://www.idolina.pl/rejestracja.

 4. Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku nastąpienia zmian.

 5. Rejestracja w Serwisie i akceptacja Regulaminu jest równoważna z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późn. zm. (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

 6. Rejestracja w Serwisie i akceptacja Regulaminu jest równoważna z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie zebranych danych (w tym: adresu poczty elektronicznej) w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

 7. Podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z internetu oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

 8. Użytkownik może konfigurować rodzaj treści udostępnianych jawnie poprzez edycję ustawień prywatności w Profilu Użytkownika.

 9. Ukończenie procesu rejestracji oznacza zawarcie umowy na czas nieokreślony na korzystanie z wybranych bezpłatnych Usług Serwisu i dobrowolne według uznania Użytkownika korzystanie z Usług Płatnych.

 10. Podmiot prowadzący Serwis nie zawiera indywidualnych umów z Użytkownikami. Wszyscy Użytkownicy korzystają z Usług świadczonych w Serwisie na zasadach określonych wyłącznie w niniejszym Regulaminie.

 11. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ma prawo do:
  a. posiadania własnego Konta i Profilu w Serwisie,
  b. zmiany i usunięcia swoich danych za pomocą opcji edycji Profilu,
  c. przeglądania Profili innych Użytkowników,
  d. wysyłania Prywatnych Wiadomości, a także komentowania Profili i zdjęć,
  e. wypowiadania się na forum, czacie i w grupach.

 12. Zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami są zabronione.
  W szczególności niedozwolone jest:
  a. używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność,
  b. umieszczanie Materiałów pornograficznych,
  c. promowanie innych stron internetowych,
  d. wielokrotne umieszczanie tych samych Materiałów,
  e. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Serwisu.
  f.  łamanie ogólnie przyjętych zasad dobrego obyczaju i zachowania w internecie,
  g. rozsyłanie spamu,
  h. umieszczanie treści i Materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody Podmiotu prowadzącego Serwis.

 13. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, jest zabronione.

 14. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Serwis na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Podmiot prowadzący Serwis może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto/Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

 15. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu do działalności komercyjnej i badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej, jak również wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.

 16. W przypadku wykrycia błędu w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania go i nieprzekazywania innym Użytkownikom zdobytych przez siebie informacji na jego temat w celu nieuczciwego uzyskania jakichkolwiek korzyści. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Administratora Serwisu o wykrytym błędzie.

 17. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu w jego obowiązującym kształcie.

 

Art. 5 – Konto i Profil Użytkownika


 1. Korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne (z wyłączeniem Usług Płatnych).

 2. Użytkownik może posiadać maksymalnie dwa Konta w Serwisie.

 3. Przekazywanie hasła do Konta osobom trzecim jest zabronione.

 4. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika hasła do Konta oraz Nazwy Profilu oraz późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych.

 5. Z Konta może korzystać wyłącznie Użytkownik. Zabronione jest zakładanie i używanie kont przez dwie osoby lub więcej osób jednocześnie.

 6. Użytkownik korzystając z Konta zobowiązuję się do powstrzymania od czynności prawnie zabronionych, w szczególności czynności zabronionych i niedozwolonych na mocy niniejszego Regulaminu.

 7. W przypadkach łamania postanowień niniejszego Regulaminu Konto Użytkownika może zostać zablokowane tymczasowo, trwale lub usunięte. Blokada lub usunięcie może być zastosowane do wszystkich Kont Użytkownika.

 8. Konta zablokowane nie mogą zostać usunięte przez Użytkownika.

 9. Konta nie używane przez 3 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte.

 10. Śmierć Użytkownika powoduje wygaśnięcie umowy z Serwisem oraz usunięcie Konta.

 11. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta samodzielnie za pośrednictwem swojego Konta lub kontaktując się z Administratorem Serwisu.

 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta jest równoznaczne z zakończeniem umowy dotyczącej korzystania z Usług Serwisu.

 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych.

 

Art. 6 – Usługi Płatne i Kredyty


 1. Użytkownik, za dodatkową opłatą, ma możliwość korzystania z dodatkowych Usług Serwisu, które nie są dostępne w wersji bezpłatnej.

 2. Dostęp do Usług Płatnych Serwisu jest dokonywany poprzez zakup, a następnie wykorzystanie w Serwisie Kredytów.

 3. W celu wykupienia Kredytów należy skorzystać z jednej z opcji w odpowiedniej zakładce Konta Użytkownika.

 4. Kredyty można dokupić dokonując płatności przelewem bankowym, kartą lub przez wysłanie wiadomości SMS, korzystając z systemu płatności dostarczanego przez Serwis.

 5. Każdorazowo, przed dokonaniem zakupu Kredytów, należy zapoznać się z cenami prezentowanymi przy każdej z form płatności. Dokonując płatności, akceptuje się te ceny oraz niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami.

 6. Użytkownik dokonując zakupu Kredytów, zobowiązuje się podawać swoje autentyczne dane, jeśli podmiot obsługujący transakcje płatnicze wymaga podania takich danych.

 7. Serwis nie bierze odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane przez Użytkownika przy dokonywaniu płatności za Kredyty.

 8. Zakupu Kredytów może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia lub posiadająca zgodę rodziców (opiekunów prawnych).

 9. Zakup Kredytów oraz korzystanie z Usług Płatnych przez Użytkownika niepełnoletniego jest równoznaczne z wyraźnym zapewnieniem, że jest on w posiadaniu środków niezbędnych na ich opłacenie lub zostały mu one na ten cel przekazane.

 10. Kredyty stają się dostępne na Koncie Użytkownika po zrealizowaniu płatności.

 11. W przypadku wystąpienia błędów przy realizacji zakupu Kredytów, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Administratorem Serwisu.

 12. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, Serwis nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT, zgodnie z art.106 ust.4 tej ustawy. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT przez taką osobę, należy w ustawowym terminie na zgłoszenie żądania wystawienia faktury, skontaktować się z Administratorem Serwisu, przekazując dane niezbędne do uzyskania faktury, wraz z adresem poczty elektronicznej (e-mail), na który zostanie odesłana faktura VAT w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 13. Użytkownik może wymieniać Kredyty na Usługi Płatne. Każdorazowo powinien zapoznać się z ilością pobieranych Kredytów za daną Usługę Płatną i funkcjonalnością, jaką otrzyma w zamian. Nie ma możliwości cofnięcia transakcji. Użytkownik bierze za to pełną odpowiedzialność i nie będzie domagał się jakiejkolwiek interwencji lub zwrotu Kredytów w przypadku pomyłkowego lub nieprzemyślanego wykonania transakcji.

 14. Nie ma możliwości wymiany Kredytów na prawdziwe pieniądze (lub jakikolwiek pieniężny ekwiwalent), nawet, jeśli Użytkownik nie wykorzysta wszystkich posiadanych Kredytów.

 15. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen zakupu Kredytów bez podania przyczyn. Aktualne i obowiązujące ceny są zawsze widoczne w Serwisie.

 16. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany i dostosowywania Usług Płatnych, wymienianych za daną ilość Kredytów, do aktualnych potrzeb Serwisu, bez podania przyczyn. Każdorazowo jednak, aktualna ilość pobieranych Kredytów widoczna jest w Serwisie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Użytkownik powinien odstąpić od transakcji i skontaktować się z Administratorem Serwisu.

 17. Serwis zastrzega sobie prawo oferowania w każdej chwili nowych i/lub zmienionych Usług Płatnych. W związku z ciągłym aktualizowaniem Serwisu, Serwis zastrzega sobie również prawo do zaprzestania oferowania poszczególnych Usług Płatnych i/lub oferowania ich także w formie bezpłatnych Usług. Jeśli Użytkownik uiścił opłatę za Usługę Płatną na przedział czasowy położony w przyszłości i nie może już z nich korzystać, ponieważ nie ma ich już w ofercie i/lub są też dostępne w formie bezpłatnych Usług, to Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu zwrot Kredytów lub wniesionej opłaty, chyba że Serwis postanowi inaczej.

 18. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że transakcje wykonywane za pośrednictwem Kredytów w Serwisie, są wyłącznie transakcjami wirtualnymi. W szczególności nie są to oferty i transakcje handlowe w rozumieniu prawa. Użytkownik nie będzie domagał się jakichkolwiek odszkodowań lub zwrotów kosztów w odniesieniu do tych transakcji.

 19. Zawartość Konta Użytkownika, w tym również całość zgromadzonej w grze Kredytów, jest własnością Serwisu, z której Użytkownik ma prawo korzystać, przy zastrzeżeniu przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Zawartość Konta Użytkownika nie może być wykorzystywana w jakikolwiek sposób poza grą, nie podlega zamianie na środki płatnicze jakiegokolwiek rodzaju i nie może być przedmiotem obrotu pomiędzy Użytkownikami, ani innymi osobami, z wyłączeniem interakcji przewidzianych i zatwierdzonych przez Podmiot prowadzący Serwis.

 20. W przypadku zaprzestania świadczenia Usług przez Serwis, Użytkownikom, którzy wykupili Usługi Płatne, nie przysługuje zwrot kosztów. Dotyczy to także posiadanych Kredytów, nawet, jeśli nie zostały one wykorzystane do tego czasu w Serwisie.

 21. Serwis zastrzega sobie prawo do odebrania Kredytów zdobytych w sposób niedozwolony, na przykład poprzez wykorzystanie błędu w Serwisie. Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt Administratorowi Serwisu, a w przypadku podejrzenia celowego działania Użytkownika w celu wykorzystania błędu w Serwisie, jego Konto może zostać usunięte.

 22. Utrata dostępu do Konta w Serwisie np. poprzez zgubienie hasła i utratę dostępu do podanego podczas rejestracji adresu poczty elektronicznej (e-mail), oznacza nieodwracalną utratę dostępu do tego Konta wraz z dostępnymi Kredytami, bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.

 

Art. 7 - Reklamacje


 1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji i skarg dotyczących świadczenia Usług przez Serwis.

 2. Przed zgłoszeniem reklamacji, zadaniem pytania lub zgłoszeniem problemu, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią odpowiedzi dostępnych pod adresem elektronicznym: http://www.idolina.pl/faq.

 3. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane za pomocą formularza dostępnego pod adresem elektronicznym: http://www.idolina.pl/pomoc.

 4. Jeśli w Regulaminie nie ustalono inaczej, Serwis będzie komunikował się z Użytkownikiem przez pocztę elektroniczną (e-mail). Użytkownik zapewni, by podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) był regularnie sprawdzany pod kątem wiadomości otrzymywanych od Serwisu.

 5. Użytkownik zgłaszając reklamację musi podać dokładny opis i powód zgłaszanej reklamacji oraz swoją Nazwę Profilu. Reklamacja powinna również określać adres poczty elektronicznej (e-mail), na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację. Reklamacja nie zawierająca tychże danych, może zostać bez rozpatrzenia.

 6. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Serwis w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Serwis zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik poinformowany zostanie drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas zgłaszania reklamacji.

 8. Serwis zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta Użytkownika, w szczególności gdy były one przedmiotem reklamacji.

 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich, na przykład banków, operatorów sieci telefonii komórkowych itp., a także za błędnie zrealizowaną transakcję z winy Użytkownika.

 10. Do oceny praw i obowiązków Serwisu oraz Użytkowników na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zastosowanie znajduje prawo polskie oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

 11. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Serwisu jest sąd właściwy dla siedziby Podmiotu prowadzącego Serwis. Podmiotowi prowadzącemu Serwis przysługuje ponadto prawo do składania pozwów także w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania Użytkownika.

 

Art. 8 - Materiały Użytkownika

 

 1. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za Materiały umieszczane w Serwisie, w szczególności zdjęcia i wpisy w całym Serwisie, na forum oraz przesyłane Prywatne Wiadomości.

 2. Użytkownik zamieszczający Materiały wyraża zgodę na ich zamieszczenie w Serwisie w celu ich udostępnienia Użytkownikom oraz innym osobom korzystającym z internetu i oświadcza, że nie rości sobie z tego tytułu żadnych opłat, w szczególności od Serwisu.

 3. Użytkownik zamieszczając Materiały, oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie Materiałów oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku, gdy osoby trzecie występują w Materiałach.

 4. Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Materiałów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 5. Zabronione jest umieszczania Materiałów o charakterze komercyjnym, bez zgody Serwisu.

 6. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za Materiały umieszczane przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować Materiały niezgodne z Regulaminem, gdy zasięgnie informacji o takich Materiałach.

 7. Administrator Serwisu ma prawo do weryfikacji autentyczności Materiałów w dowolnym czasie poprzez wezwania Użytkownika do przedstawienia tytułu prawnego do Materiału.

 8. Administrator Serwisu ma prawo do modyfikowania, zmniejszania i/lub kompresowania Materiałów Użytkownika bez wcześniejszego informowania.

 9. Administrator Serwisu ma prawo do usunięcia dowolnego Materiału bez podania przyczyny.

 10. Niestosowanie się do poleceń Administratora Serwisu, w związku z zamieszczaniem przez Użytkownika Materiałów zabronionych, skutkuje usunięciem Konta.

 

Art. 9 - Przetwarzanie i ochrona danych osobowych


 1. Rejestrując Konto w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na dysponowanie i przetwarzanie przez Podmiot prowadzący Serwis jego danymi, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Administratorem Danych Osobowych jest Podmiot prowadzący Serwis, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Podmiot prowadzący Serwis przetwarza dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.

 4. Dla celów świadczenia Usług, Podmiot prowadzący Serwis przetwarza dane Użytkowników, takie jak Nazwa Profilu i hasło, adres poczty elektronicznej (e-mail), imię, nazwisko, płeć, data urodzin, wiek, numer IP komputera Użytkownika.

 5. Użytkownik może powierzyć Serwisowi do przetwarzania inne swoje dane osobowe, zamieszczając je na swoim Koncie.

 6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie.

 7. Użytkownik może w każdym czasie uzupełnić, zmienić lub usunąć dane zamieszczone w ramach Serwisu, jak również żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia innych swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach świadczonych Usług, z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Serwis pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. Żądanie Użytkownika usunięcia danych, jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika.

 8. Serwis zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych i informacji o Użytkowniku organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie ujawnienia takich informacji i danych, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

 9. Obsługę płatności dla Serwisu prowadzi firma PayU S.A. i w związku z tym jest uprawniona do przetwarzania i przechowywania danych Użytkowników, które są niezbędne do skutecznego realizowania płatności w Serwisie.

 10. Serwis zastrzega prawo do przetwarzania danych o anonimowym charakterze, które nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację osób, w szczególności o płci, wieku, pochodzeniu oraz innych podobnych informacji, jak również danych dotyczących rozkładu tygodniowego, miesięcznego i rocznego korzystania z Serwisu, a także statystyk Użytkownika. Dane te nie będą łączone z danymi o charakterze osobistym dotyczącymi Użytkowników, nie będą też zestawiane z danymi mogącymi pozwolić na ich identyfikację. Tego typu informacje wykorzystywane będą przez Serwis wyłącznie w celu polepszenia jakości świadczonych Usług.

 11. Dane Użytkowników będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne z uwagi na zakres zgody udzielonej przez Użytkownika na mocy niniejszego Regulaminu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

 

Art. 10 - Odpowiedzialność


 1. Podmiot prowadzący Serwis może zaprzestać świadczenia Usług lub zmienić zawartość Serwisu w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, z wcześniejszym powiadomieniem lub bez niego, bez odpowiedzialności.

 2. Podmiot prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Podmiot prowadzący Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, zdarzeń losowych, działania osób/podmiotów trzecich, w tym dostawców usług internetowych, serwisów obsługujących płatności i siły wyższej (katastrofa, zdarzenie losowe).

 3. Podmiot prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane awarią sprzętu, oprogramowania, baz danych lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych zawartych w Serwisie.

 4. Podmiot prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu lub jego Usług, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w Serwisie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

 5. Podmiot prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników. Użytkownicy zamieszczający Materiały, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

 6. Podmiot prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści Prywatnych Wiadomości wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

 7. Podmiot prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne dane.

 8. Podmiot prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników, za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć, jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Podmiotu prowadzącego Serwisu lub jego pracowników. Podmiot prowadzący Serwis nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności.

 9. Podmiot prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do internetu, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub Nazwy Profilu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

 10. Podmiot prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, w szczególności spowodowane nieznajomością postanowień Regulaminu.

 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem danych lub nieprawdziwych danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innych informacji poufnych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 12. Podmiot prowadzący Serwis informuje, że w zakresie korzystania z Serwisu i świadczonych Usług należy zachować ostrożność nie mniejszą niż w przypadku działań podejmowanych poza środowiskiem internetu. Należy uwzględniać, że choć Użytkownicy związani są postanowieniami Regulaminu, mogą dostarczać informacji lub podejmować inne działania, mające charakter mało wiarygodny, wprowadzający w błąd lub nawet sprzeczny z prawem. Ponadto powinno się mieć na uwadze, że Użytkownicy niekoniecznie muszą być tymi, za którego się podają. Podmiot prowadzący Serwis nie może być pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku takiego działania.

 13. Korzystanie ze świadczonych przez Serwis Usług odbywa się na wyłączne ryzyko osób korzystających. W związku z tym, w zakresie dozwolonym prawem, Podmiot prowadzący Serwis, osoby nim zarządzające, jego dostawcy i pracownicy, zwolnieni są z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z, lub mającej związek ze świadczonymi Usługami oraz Materiałami wprowadzonymi do niego przez Użytkowników lub jakiekolwiek osoby trzecie.

 14. Użytkownik odpowiada za ewentualne szkody Podmiotu prowadzącego Serwis związane z wytoczeniem powództwa, postawieniem zarzutów i poniesieniem wydatków w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu dokonanego przez Użytkownika lub urządzenie używanego przez niego w celu korzystania z Serwisu.

 

Art. 11 - Prawa autorskie


 1. Podmiot prowadzący Serwis informuje, że przysługują mu prawa do dóbr niematerialnych w postaci projektu graficznego Serwisu, struktury Serwisu, oprogramowania komputerowego stanowiącego podstawę funkcjonowania Serwisu, a także wszelkich oznaczeń przedsiębiorstwa i znaków towarowych Podmiotu prowadzącego Serwis wykorzystywanych w ramach Serwisu, a dobra te chronione są odpowiednio przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, prawa Unii Europejskiej oraz wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi.

 2. Oferowane w ramach Serwisu Usługi, w tym Usługi Płatne, są przeznaczone wyłącznie dla celów rozrywkowych. Zabrania się wykorzystywania ich w celach związanych z działalnością zarobkową lub działalnością gospodarczą. W szczególności zabronione są: sprzedaż zarejestrowanych Profili Użytkowników, sprzedaż funkcjonalności i zasobów z Serwisu, świadczenie w Serwisie Usług innym Użytkownikom, o ile czynności te wiążą się z otrzymaniem zapłaty poza Serwisem.

 

Art. 12 - Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i dostępny jest pod adresem elektronicznym: http://www.idolina.pl/regulamin.

 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, bez podania przyczyny, informując o tym Użytkowników Serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu oraz na stronie umożliwiającej zalogowanie się do Serwisu. W szczególnych wypadkach Użytkownikowi zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat, który widoczny będzie po zalogowaniu na jego Konto.

 3. Podmiot prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Podmiotu prowadzącego Serwis cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

 4. Przed każdym logowaniem do Serwisu, Użytkownik powinien sprawdzić, czy niniejszy Regulamin nie uległ zmianie.

 5. Zalogowanie się do Serwisu i korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika całości aktualnego Regulaminu.

 6. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Podmiot prowadzący Serwis o takiej decyzji.

 7. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie narusza pozostałych jego części. W wypadku wynikających z tego wątpliwości, Podmiot prowadzący Serwis obowiązuje się zastąpić nieważne postanowienie innym postanowieniem, oddającym możliwie najwierniej zamierzony cel nieważnego postanowienia. Użytkownik o wprowadzonej zmianie zostanie poinformowany w zwykły sposób.

 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem oraz innymi ewentualnie stosowanymi przez Serwis regulaminami szczegółowymi dotyczącymi określonych Usług znajdują zastosowanie odpowiednie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późn. zm. (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).